Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Zawódtechnik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na szlakach i stacjach kolejowych. Aktualnie trwająca modernizacja linii kolejowych w Polsce jest ściśle związana z wprowadzaniem nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym do obsługi których niezbędny jest personel o odpowiednich kwalifikacjach.


Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• wykonywania i nadzorowania prac na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych; •montowania, utrzymywania w ruchu i naprawiania podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym: ręczne (kluczowe), mechaniczne, przekaźnikowe i komputerowe oraz na górkach rozrządowych , a także ich zasilanie •montowania, sprawdzania działania, regulowania i kontrolowania napędu zwrotnicowego i elektrycznego, rygla zamków zwrotnicowych i zależnościowych •sprawdzanie działania, regulowanie i konserwowanie semaforów i obwodów sterujących •układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączenia oraz przygotowanie kabli do umieszczenia w głowicach, skrzynkach kablowych i sprawdzania izolacji żył kablowych zabudowywania i sprawdzania parametrów torowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągów i kontroli hamowania pociągów oraz sprawdzania parametrów tych urządzeń •instalowania, sprawdzania, regulowania i konserwowania czujników torowych, magnetycznych, mechanicznych i magnetoindukcyjnych, urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, urządzeń zasilających prądu stałego (baterii akumulatorów) i prądu przemiennego (przetwornic sygnałowych, prostowniki i zespoły prądotwórcze) •kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Zna podstawowe zasady systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) i jego części składowych: GSM-Rkolejowej odmiany cyfrowej łączności komórkowej GSM przeznaczonej do celów m. in. lokalizacji, telemetrii i telematyki oraz ETCS służący do sygnalizacji kabinowej i automatyzacji procesu prowadzenia pociągów

Pracatechnika automatyka sterowania ruchem kolejowym

Odbywa się na wolnym powietrzu - na szlakach i przejazdach kolejowych wzmiennych warunkach atmosferycznych i różnych porach doby oraz w pomieszczeniach stacyjnych, nastawniach, przekaźnikowniach, siłowniach, akumulatorowniach, kablowniach, pomieszczeniach naprężaczy, w budynkach strażnic przejazdowych, w warsztatach monterskich oraz w pomieszczeniachzamkniętych biur.

Absolwent kierunku technik automatyk sterowania ruchem kolejowym po zdaniu egzaminu uzyska kwalifikacje:
TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym