Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"


Poszerzają się perspektywy dalszego rozwoju naszych uczniów i absolwentów klas mundurowych o profilu Straż Graniczna!

WYŻSZA SZKOŁA STRAŻY GRANICZNEJ RUSZA JUŻ W KOLENYM ROKU AKADEMICKIM!

Z wielką przyjemnością informujemy uczniów i absolwentów klas mundurowych naszej szkoły oraz kandydatów na przyszłych kadetów klas mundurowych o profilu Straż Graniczna oraz Policja, że podpisany został list intencyjny pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej.
Z informacji przekazanych przez resort MSWiA, osoby, do których będzie kierowana oferta uczelni oraz które rozpoczną naukę na kierunku Bezpieczeństwo granicy państwowej, podzielone zostały na trzy grupy. Do pierwszej grupy zaliczani będą funkcjonariusze Straży Granicznej podnoszący swoje kwalifikacje; do drugiej – absolwenci szkół średnich z klas o profilu Straż Graniczna (czyli absolwenci naszego liceum o profilu Straż Graniczna); do trzeciej włączeni będą studenci innych uczelni. Najważniejsze jest jednak to, że pierwsze dwie grupy, czyli funkcjonariusze SG oraz absolwenci szkół średnich z klas o profilu Straż Graniczna będą kształcić się BEZPŁATNIE. Dla pozostałych osób nauka będzie odpłatna!
Podczas konferencji prasowej wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker, który będzie odpowiedzialny za powstanie nowej uczelni dodał, że Wyższa Szkoła Straży Granicznej ma stworzyć „możliwość kompleksowego przygotowania funkcjonariusza pod kątem praktycznym”. Po ukończeniu nauki na studiach pierwszego stopnia, absolwenci szkoły otrzymają tytuł zawodowy licencjata oraz stopień młodszego chorążego Straży Granicznej.
Ta informacja jest niezwykle istotna dla naszych uczniów oraz kandydatów na kadetów klas mundurowych, którzy rozpoczną edukację w naszej placówce. Nasza szkoła – jako jedyna w promieniu 40 kilometrów – od kilkunastu lat realizuje na podstawie innowacji pedagogicznych, program specjalistyczny bazujący na działach i tematyce dotyczącej funkcjonowania Straży Granicznej lub Policji. To także ważna informacja dla rodziców i opiekunów, którzy pragną uzyskiwać rzetelne informacje o ofercie edukacyjnej dla swoich pociech.

To kolejny realny profit jaki daje nasza szkoła swoim uczniom i absolwentom. Bez zbędnych obietnic i przechwałek – PO PROSTU MÓWIMY, JAK JEST… a jest tak jak stanowi prawo (nie jak obiecują inni), czyli:
Na podstawie §18 pkt 2 ust 3a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej podczas rozmowy kwalifikacyjnej:
2. (…) Przy wystawianiu oceny z rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia się również:
3a) posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, uzyskanego po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły II stopnia – w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Straży Granicznej lub Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

Ponadto na podstawie §18a cytowanego rozporządzenia: (…) Kandydat posiadający wykształcenie, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 3a, uzyskuje z rozmowy kwalifikacyjnej ocenę zwiększoną o 2 punkty z tytułu posiadanego wykształcenia, ale nie wyższą niż maksymalna wartość punktów możliwa do przyznania z rozmowy kwalifikacyjnej.

UCZNIU, KANDYDACIE, RODZICU !!!

NASZA SZKOŁA TO NIE TYLKO OBIETNICE MAGICZNYCH PUNKTÓW UZYSKANYCH PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ PRZY PRZYJĘCIU DO SŁUŻBY – TO FAKTY POPARTE PRZEPISAMI PRAWA!


Foto GOV.PL
• Pragniesz przygody, możliwości sprawdzenia się w działaniu, podniesienia sprawności fizycznej, przygotowania do zdobycia atrakcyjnego zawodu wybierz służby mundurowe
• W mundurze kształcimy już od 1998r
• Patronat nad klasami sprawuje NOSG im. 27 Dywizji Armii Krajowej w Chełmie
• Uczniów obowiązuje umundurowanie (Straż Graniczna lub Policja)
• Będziesz uczestniczyć w szkoleniu strzeleckim na strzelnicy pneumatycznej i otwartej, w obozie szkoleniowym, warsztatach lotniczych. Podczas zajęć specjalistycznych będziesz uczyć się środków przymusu bezpośredniego
• W ramach zajęć realizowane są wyjazdy edukacyjne do placówek straży granicznej, jednostek policyjnych i na przejścia graniczne
• Jako absolwent będziesz posiadać wiedzę o celach, funkcjonowaniu, organizacji i zadaniach Straży Granicznej i Policji
• Uzyskasz certyfikat Kadeta klasy mundurowej wydawany za zgodą Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Obóz taktyczno - szkoleniowy

Zapraszamy na kanał klasy mundurowej na YouTube znajdziesz tam więcej filmów

Do konca lekcji zostało