Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Technik eksploatacji portów i terminali

EurozawódAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;

2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;

3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;

4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Absolwent technikum eksploatacji portów i terminali po zdaniu egzaminów uzyska kwalifikacje:

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Jako technik eksploatacji portów i terminali możesz pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych, terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, portach morskich i rzecznych, a także dla agencji je obsługujących.